John L. Renne, Ph.D., AICP, Managing Partner

John L. Renne, Ph.D., AICP, Managing Partner